Manfred Heiting (ed.), Kaneko Ryuichi (text), Satomi (essay), Duncan Forbes (essay), Manfred Heiting (essay), Mitsuda Yuri (essay), Lizawa Kotaro (essay), Shirayama Mari (ess